skip to Main Content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP is een Limited Liability Partnership, opgericht en geregistreerd in Engeland onder nummer OC349410, gevestigd en kantoorhoudende aan de Prins Hendrikstraat 2 te 6521 AW Nijmegen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09207984. Een lijst van members is beschikbaar op de statutaire zetel en tevens opvraagbaar op het vestigingsadres alsmede geregistreerd bij het Handelsregister.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP (inclusief aanvullende- en vervolgopdrachten) en op alle rechtsverhoudingen van Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP met opdrachtgevers en derden. Indien Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP bij enige opdracht een afwijking op deze voorwaarden met opdrachtgever is overeengekomen, kan opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten nimmer op beroepen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze expliciet schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Opdrachtgever accepteert deze algemene voorwaarden op het moment van kennisname voor alle lopende en toekomstige opdrachten.
 3. Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn alsdan van toepassing op nieuwe opdrachten.

3. Opdrachten

 1. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepasselijkheid uitgesloten.
 2. Elke referentie naar of bevestiging van een natuurlijke persoon werkzaam voor Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP zal, voor zover de betreffende persoon bevoegd is, namens Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP zijn gedaan en niet namens de natuurlijke persoon.
 3. Een overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever welke niet vallen onder een overeenkomst of een opdrachtbevestiging, dan wordt aan de daarop betrekking hebbende communicatie en/of aantekeningen betreffende tussentijds overleg tussen opdrachtgever en Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP in de administratie van Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht voor opdrachtgever zijn verricht.
 4. Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP verbindt zich jegens de opdrachtgever de te verlenen diensten naar beste kunnen te verrichten, doch kan nimmer voor het door een opdrachtgever gewenste resultaat instaan; dan wel daarvoor aansprakelijk zijn en/of worden gesteld. Elke aan Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP verstrekte opdracht betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 5. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst, wordt niet beschouwd als fatale termijn, maar als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, of zulks blijkt uit een bericht van een daaromtrent bevoegde rechter.

4. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Intellectuele eigendom

 1. Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien. Met name, doch niet uitsluitend, behoudt Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP het auteursrecht op de door haar vervaardigde of verstrekte overeenkomsten en adviezen of anderszins in het kader van opdracht vervaardigde schriftelijke stukken, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het stuk zelf is aangegeven.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen, werkwijzen, fiscale en/of juridische adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren anders dan waarvoor deze in de zin van de opdracht in engste zin des woords bedoeld waren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP.

6. Honorarium

 1. Het honorarium van Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het door opdrachtgever verschuldigde honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP periodiek vast te stellen uurtarief. Onder gewerkte uren wordt tevens verstaan de tijd welke besteed wordt aan de door de adviseur in verband met de dienstverlening gemaakte reizen.
 3. De huidige uurtarieven bedragen voor algemeen fiscaal of juridisch advies € 125,00, schriftelijk alsook specialistisch fiscaal of juridisch advies variërend van € 165,00 – € 260,00 (indien geen afwijkend tarief wordt overeengekomen geldt bij variabele tarieven het laagste tarief) en voor een junior adviseur € 75,00. Kosten die niet in het uurtarief zijn verwerkt, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, kosten van door Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP ingeschakelde derden, zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 4. Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP haar werkzaamheden behoeven aan te vangen en/of te continueren. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste declaratie voor werkzaamheden voor opdrachtgever of bij de laatste declaratie waarop het voorschot betrekking heeft, zulks ter keuze van Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP.
 5. De betalingstermijn van declaraties is 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zijn vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Al hetgeen opdrachtgever aan Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP, uit welke hoofde ook verschuldigd, is alsdan tevens direct opeisbaar. Tevens is Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP alsdan, of op enig tijdstip daarna indien en voor zover opdrachtgever nog in gebreke is, gerechtigd verdere uitvoering van de/enige overeenkomst onmiddellijk op te schorten tot het moment dat opdrachtgever alsnog haar verplichtingen op de overeengekomen wijze nakomt en is
 6. Zolang opdrachtgever jegens Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP aan diens financiële verplichtingen (zoals ondermeer bepaald in lid 4. en 5.) niet volledig heeft voldaan, heeft Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP recht van retentie op alle bescheiden en/of zaken die zij van de opdrachtgever onder zich heeft, respectievelijk heeft vervaardigd (correspondentie, processtukken, akten, administratie, etc.). Dit recht van retentie geldt ook jegens derden alsook een (rechts-)opvolger van de opdrachtgever, een eventuele bewindvoerder en/of curator daaronder begrepen. Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP is niet aansprakelijk voor eventuele en enige schade die daaruit voor opdrachtgever mocht voortvloeien.
 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 8. Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte kosten om een verplichting van opdrachtgever te doen nakomen, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen. Een en ander geldt ongeacht het feit dat opdrachtgever bij de betaling refereert aan een andere jongere vordering.

7. Reclames & aansprakelijkheid

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP kenbaar te worden gemaakt.
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Opdrachtgever is, indien hij overweegt Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat. Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van opdrachtgever te beperken of ongedaan te maken.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden – met inachtneming van het onder 7.3 bepaalde – of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium en/of voorschot.
 5. Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP of derden.
 6. De aansprakelijkheid van Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 6 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€10.000,–), dan wel – indien hoger en voorzover van toepassing – het bedrag dat op grond van de door Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP gesloten verzekeringsovereenkomst, indien van toepassing, terzake wordt uitgekeerd.
 7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
 8. Opdrachtgever is gehouden Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP ten behoeve van opdrachtgever.
 9. De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP.
 10. Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP zal bij de inschakeling van niet bij haar organisatie werkzame derden (bijvoorbeeld advocaten, fiscalisten, accountants, vertalers of overige adviseurs of kundigen) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 11. De opdrachtgever vrijwaart Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP tegen aanspraken van derden in verband met de voor de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden.

8. Geheimhouding

 1. Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij daartoe door Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

9. Opzegging

Opdrachtgever en Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen. Alsdan behoudt Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP haar recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen. Bij opzegging door opdrachtgever heeft Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP eveneens recht op vergoeding van de door hem aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit zodanige opzegging.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten met Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Nijmegen.

Back To Top