skip to Main Content

Disclaimer & Privacy statement

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en dit privacystatement zijn van toepassing op alle door Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers B.V. en/of Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP (“KCK”) geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen www.kck.nl en www.ukllp.nl (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”), evenals op de door KCK, al dan niet via de Website, verstuurde elektronische nieuwsbrieven.

DISCLAIMER

Op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische en/ of fiscale onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om fiscaal of juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door KCK met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. KCK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door KCK worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel KCK uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan KCK niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van de Website en/of de ontvanger van de elektronisch nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de Website of de elektronisch nieuwsbrieven te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van KCK.

PRIVACY STATEMENT GDPR-wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) ook wel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), waardoor strengere regels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens komt hiermee te vervallen. KCK Adviesgroep neemt uw privacy erg serieus en daarom hebben wij beleid op deze wetgeving afgestemd en privacyregels opgesteld. Wij lichten graag toe waarvoor wij gegevens gebruiken die we van u verzamelen, wie toegang heeft tot deze gegevens, waar we ze opslaan, hoe lang we de gegevens bewaren en hoe u uw rechten op gegevens kunt uitoefenen.

De nieuwe wet ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze door u aan ons zijn verstrekt en door ons zijn verzameld. Wanneer u een relatie van ons wordt of bent, hebben we een aantal specifieke gegevens nodig om de overeenkomst die we met elkaar sluiten, of de opdracht die u ons geeft, te kunnen uitvoeren.

De persoonsgegevens die we van u verzamelen, slaan we onder meer op in ons CRM en delen we niet met derden, tenzij wij dit vooraf duidelijk maken of wanneer dit uit de aard van uw opdracht of onze overeenkomst eenduidig is vast te stellen. Vaak impliceert de aard van de opdracht het delen van (uw) persoonsgegevens, zo niet dan vragen wij expliciet uw toestemming daarvoor.

Hieronder treft u enkele voorbeelden aan waaruit uit de aard van uw opdracht blijkt dat we gegevens zullen delen met derden c.q. relaties van ons kantoor:

  • Voorbeeld 1: u vraagt ons om een BV of LLP op te richten. Wij sturen uw gegevens dan door naar de notaris respectievelijk Company Formation Agent/Companies House.
  • Voorbeeld 2: u geeft ons opdracht om een Engelse rechtspersoon te onderhouden. Dan zullen wij uw gegevens moeten delen met een Engelse agency, het Companies House en/of de HMRC.
  • Voorbeeld 3: een buitenlandse relatie van ons kantoor is betrokken bij de dienstverlening, zoals het kantoor dat haar adres ter beschikking stelt als Registered Office Address (statutaire zetel) voor Engelse vennootschappen. Deze relatie is wettelijk verplicht zich ervan te vergewissen dat een oprichter, aandeelhouder, member en/of directeur woont waar hij/zij zegt te wonen. De relatie heeft dan naast het door u getekende opdrachtformulier aanvullende gegevens nodig in de zin van een nutsrekening (de zogenaamde ‘utility bill’) om voldoende recherche uit te kunnen voeren, die vergelijkbaar is met de GBA-toetsing die een Nederlandse notaris in een dergelijk geval uitvoert.

Maar het blijft uiteraard erg belangrijk dat we u kunnen bereiken en met u kunnen communiceren over de werkzaamheden die we voor u doen. We hebben misschien aanvullende vragen of we willen u op de hoogte houden van de vorderingen van de dienstverlening. Ook om te kunnen factureren, hebben we uw persoonsgegevens nodig en/of de gegevens van uw onderneming. Daarnaast willen we u graag op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen KCK Adviesgroep en/of ander interessant nieuws met u delen, waarvan wij denken dat het relevant is voor u, uw onderneming of uw vakgebied.

Het kan zo zijn dat we in opdracht klantgegevens van anderen verwerken (bijvoorbeeld bij de oprichting van een rechtspersoon met meerdere vennoten). We kunnen verplicht zijn om daarvoor een verwerkersovereenkomst met u af te sluiten. Wanneer dit het geval is, zorgen wij ervoor dat deze overeenkomst aan u wordt aangeboden.

We bewaren uw gegevens in ieder geval zolang u een relatie van ons bent. Wij willen u er op wijzen dat u altijd recht heeft op inzage in uw gegevens. Daarbij kunt u ons verzoeken om correctie of verwijdering van deze gegevens, mochten deze gegevens niet meer relevant of juist zijn voor de diensten die wij verlenen. Wanneer u echter de diensten wenst te stoppen, is het onze intentie uw gegevens binnen vijf jaar na de laatste facturatiedatum te verwijderen en u geen openstaande posten jegens ons hebt. We kunnen deze gegevens, indien gewenst, ook eerder verwijderen en/of aan u overdragen. Hiervoor vragen wij u dan om KCK Adviesgroep te vrijwaren voor aansprakelijkheden en/of claims van welke aard dan ook, waarvoor wij een kleine vergoeding rekenen.

Back To Top