skip to Main Content
Work in progress

UNDER CONSTRUCTION

Hieronder treft u een overzicht aan van veelgestelde vragen.

Ben ik verplicht de balansen van een in Nederland gevestigde Limited te publiceren bij de Nederlandse KvK?

Ja, in artikel 18 lid 4 Handelsregisterbesluit staat dat iedere EER-vennootschap (EER staat voor Europese Economische Ruimte en omvat de Europese Unie en een paar extra landen, zie voor een overzicht handelsregisterformulier 6) zijn boekhoudbescheiden bij het handelsregister moet deponeren. De verplichting op grond van de Wet formeel buitenlandse vennootschappen om een jaarrekening conform Nederlands recht te deponeren is vervallen voor EER-vennootschappen. Dit is een gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake Inspire Art Ltd.

Hoe dient deze publicatie balans eruit te zien?

Een gecomprimeerde balans voor zover dat in het land van herkomst ook moet en in de vorm waarin dat in het land van herkomst moet. 
De verplichting op grond van de Wet formeel buitenlandse vennootschappen om een jaarrekening conform Nederlands recht te deponeren, is ook door de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2003 wel vervallen voor EER-vennootschappen. U dient derhalve naar de Engelse ‘Companies Act’ te verwijzen en niet het Nederlandse BW (Burgerlijk Wetboek)

Wat is nu eigenlijk een EURO BV?

Wij beschouwen dit als een mediaterm en geen juridische benaming. Met de Euro-B.V. worden helaas diverse juridische structuren bedoeld. Vaak doelt men op een Commanditaire Vennootschap (CV), met een Engelse Limited (Ltd.) als beherend vennoot en met een natuurlijke persoon als stille vennoot/commandiet. De rechtspersoon die als beherend vennoot is geregistreerd is aansprakelijk voor de schulden van de C.V. en niet de natuurlijke persoon die er bestuurder en/of eigenaar van is. Van de commandiet verschijnt de naam niet op het uittreksel en deze stille vennoot is loopt slechts risico tot de hoogte van zijn of haar inbreng. Wij zien vervolgens dat de Limited in de regel niet in het Nederlandse Handelsregister wordt geregistreerd terwijl de Nederlandse directeur hier namens de beherend vennoot de beheerdaden uitvoert. Als hij tevens commandiet is dan ontstaat het risico van hoofdelijke aansprakelijkheid. Engelse Limiteds die vennoot zijn van een CV of VOF zijn alleen al op grond daarvan belastingplichtig in Nederland voor de vennootschapsbelasting. Een vaste vertegenwoordiger (waarschijnlijk de directeur) van een niet in Nederland gevestigde vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor alle Nederlandse belastingschulden van die vennootschap!! Dit is slechts een greep uit de praktische problemen bij een dergelijke CV structuur.

Ik zou graag én mijn aansprakelijkheid beperken én gebruik maken van de ondernemers faciliteiten. Bestaat daartoe een mogelijkheid?

Ja, hiervoor is de Engelse Limited Liability Partnership een bijzonder geschikte rechtsvorm. Deze LLP bezit rechtspersoonlijkheid en combineert de IB- ondernemersfaciliteiten met beperking van de aansprakelijkheid. Tevens hoeft de ondernemer niet het DGA-salaris te genieten. Met het oog op de komende invoering van de Wet Personenvennootschappen is de LLP tevens is een gedegen alternatief voor de maatschap. 
Zie voor meer informatie de website: www.ukllp.nl

Moet zo’n Commanditaire Vennootschap (CV) met een Engelse Limited als beherend vennoot publiceren bij de Nederlandse KvK?

Ja, de wetgever heeft speciaal een uitbreiding gecreëerd voor Nederlandse vennootschappen, onder firma of commanditair, waarvan alleen maar buitenlandse kapitaalvennootschappen aansprakelijk vennoot zijn (of als enige is). Wie eventueel commanditair vennoot is, is zonder belang.

Dien ik alle directeuren van een Engelse Limited in te schrijven in het Nederlandse Handelsregister?

Ja, indien de hoofdvestiging in Nederland is gevestigd en alle activiteiten vanuit Nederland plaatsvinden. In Engeland rest slechts een statutaire zetel.

Kan ik mijn gouden handdruk van mijn (ex-)werkgever ook in een Limited onderbrengen?

Ja, dit is toegestaan en biedt ook nog enige voordelen. Als alternatief voor de verwerving van een lijfrente bij een verzekeringsmaatschappij of om direct tegen het hoogste tarief te moeten afrekenen, kunt u een stamrecht-B.V. of stamrecht-Limited oprichten. U gaat dan een lijfrente in eigen beheer bedingen tegen ontvangst van een gouden handdruk c.q. koopsom van uw ex-werkgever. Om de fiscale faciliteiten van het stamrecht te genieten moet de stamrechtvennootschap opgericht zijn. De kapitaalvolstorting bij een B.V. mag dus niet betaald worden met uw gouden handdruk. Om de akte van oprichting te kunnen passeren dient u eerst aan de volstortingsverplichting van € 18.000,00 te voldoen. De Limited kan zonder deze verplichting worden opgericht. Vaak wilt u uw handdruk zo spoedig mogelijk ontvangen. Dit kan bij een Limited in principe binnen één dag, terwijl u bij een B.V. afhankelijk bent van de duur van de ’i.o.-fase’.

Kent de Limited een verplichting tot volstorting van haar geplaatste aandelenkapitaal?

Nee, de oprichter kan wel aansprakelijk gehouden worden voor de niet-volstorting. Dit is voor de oprichting juridisch niet van belang. Omdat het geplaatste kapitaal een klein bedrag vanaf € 1,00 kan bedragen is de mogelijke aansprakelijkheid goed te overzien.

Moet de enige aandeelhouder voorkomen op het KvK uittreksel?

De enige aandeelhouder van de Nederlandse B.V. wel, maar die van de Engelse Limited niet.

Moet ik mijn Engelse holding nu wel of niet bij de Nederlandse KvK inschrijven?

De mogelijkheid of verplichting tot inschrijving in het Handelsregister is sterk afhankelijk van wat u met de structuur wenst te bewerkstelligen, maar ook van de feitelijke situatie. Over het algemeen is het te adviseren de holding in Nederland in te schrijven om de voordelen van een werkbare holdingstructuur te benutten. De holding kan dan eenvoudig een bankrekening openen, vaste activa kopen, pensioen opbouwen, management fee factureren, winstreserves ontvangen en dergelijke. Met andere woorden: de structuur benutten waarvoor deze bedoeld is. De structuur is voor de Belastingdienst, opdrachtgevers en crediteuren transparant, hetgeen het vertrouwen in uw onderneming ten goede komt. De verkoop van een werkmaatschappij is voor de holding belastingvrij. (Deelnemingsvrijstelling.) Vaak wordt de holding die niet in Nederland wordt ingeschreven door een in Nederland woonachtige directeur (die in Nederland besluiten neemt voor de vennootschap) bestuurd. Als de feitelijke leiding in Nederland is gevestigd dan maakt dit de holding in Nederland belastingplichtig.

Dien ik ook het fictieve salaris voor een DGA te genieten als ik directeur grootaandeelhouder (DGA) ben van een Limited?

Ja, er wordt in deze geen onderscheid gemaakt tussen Nederlandse B.V. en een Engelse Limited. Het salaris van de DGA dient zakelijk te worden vastgesteld. Het gebruikelijk loon van een DGA is voor 2011 vastgesteld op € 41.000. De term DGA is enigszins ongelukkig gekozen omdat het feitelijk de aanmerkelijkbelanghouder betreft die werkt in de onderneming. Zowel de Belastingdienst als de DGA heeft de mogelijkheid aannemelijk te maken dat het salaris omhoog respectievelijk naar beneden moet worden bijgesteld. De DGA dient aannemelijk te maken dat bijvoorbeeld een lager salaris beter gepast is. Denkt u hierbij aan een deeltijd dienstverband of lage omzet in de startfase van uw onderneming.

Back To Top