skip to Main Content

Afstempelen en onbelast uitkeren

Op 1 oktober 2012 is het ‘nieuwe’ BV-recht van kracht geworden. Bij de invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (‘Flexwet’) melden we een tweetal in het oog springende en voor het traject van de kapitaalvermindering belangrijke wijzigingen:

  1. Het verlaten van het voorheen geldende wettelijke vereiste om voorafgaande aan de oprichting een minimumkapitaal van € 18.000,00 te verplicht vol te storten. Na invoering van de Flexwet volstaat één aandeel van één eurocent.
  2. Voor (dividend)uitkeringen aan de aandeelhouders is er naast het nog steeds vereiste besluit van de aandeelhouders volgens de Flexwet tevens goedkeuring van de directie nodig. Als uit een zogenaamde uitkeringstoets blijkt dat de BV, na het doen van deze uitkering, niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, dan dient de directie de goedkeuring te weigeren.

Na 2012 kun je, onder voorwaarden door het zogenaamde afstempelen op aandelen, de nominale waarde van het aandelenkapitaal statutair verlagen. Hiervoor is een notarieel te verlijden akte van statutenwijziging nodig. Wij dragen er tevens zorg voor dat de verouderde statuten meteen worden aangepast aan de huidige wettelijke standaard. Indien van toepassing wordt tevens een gulden/euro conversie doorgevoerd.

Uw BV kan middels een dergelijke kapitaalvermindering, het saldo van het huidige volgestorte aandelenkapitaal van tenminste € 18.000, minus het toekomstige aandelenkapitaal van bijvoorbeeld € 1 belastingvrij en zonder inhoudingen naar de privérekening van de aandeelhouder(s) terugbetalen. U kunt er ook een rc-schuld c.q. leningen mee inlossen.

Afijn, een mooie kans op ‘gratis’ geld.

In een rekenvoorbeeld, uitgaande van een verlaging c.q. het samenvoegen van een aandelenkapitaal van € 18.000 naar € 1, zou dit neerkomen op een belastingvoordeel van € 4.410. U betaalt namelijk € 17.999 naar privé waar anders 24,5% belasting in BOX II (schijf 1 in 2024) over zou moeten worden afgedragen.

Let op: de directie en uw BV dienen voor dit traject aan bepaalde financiële voorwaarden te voldoen….

 

Back To Top